Babel

Het idee van onsterfelijkheid en zonaanbidding zijn centrale ideeen, die sinds Babel onze denk- en leefwereld hebben gevormd.

Een sporenonderzoek

Er zit een opmerkelijke samenhang in de profetieën van Daniël en het laatste Bijbelboek, Openbaring. Die samenhang laat een aanwijsbare, historische band zien tussen de opeenvolgende wereldmachten. Maar meer dan dat wijst het op een continuïteit van religieuze praktijken en ideeën, zoals die in de loop van de tijd is doorgegeven. Onder [het Oude Babel vermengt zich onder de volken] vind je daar al een paar aanwijzingen van. In dit deel van de tijdlijn volgen we het spoor van de wereldmachten die met hun geestelijke erfenis de wereldgeschiedenis diepgaand beïnvloed hebben. Om de samenhang hierin te kunnen zien bekijken we de profetie in drie stappen.

1. De droom van het standbeeld (Daniël 2).

2. Het visioen van de vier dieren (Daniël 7).

3. Het beest uit de zee (Openbaring 13).

1. De droom van het standbeeld (Daniël hoofdstuk 2)

Je ziet hier een illustratie van het grote beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag (dit wordt beschreven in Daniël 2). Op de achtergrond staat een afbeelding van het oude Babylon. Deze mega-stad uit de oudheid vormt het startpunt van de profetie. In het beeld zelf wordt dit gerepresenteerd met een gouden hoofd. Daaronder volgen andere materialen: de borst van zilver, de heup van brons en de benen van ijzer. De voeten zijn gemaakt van een onsamenhangende combinatie van ijzer en leem.

Het goud duidt dus op het Babylonische rijk, dat nog in volle glorie was in de dagen van Daniël. Daarna volgt het rijk van de Meden en Perzen. Die tijd heeft Daniël zelf deels nog meegemaakt. Voor deze periode geeft het Bijbelboek dan ook nog specifieke namen. Daarna gaat het volledig over op metaforen. In zijn tijd (6e eeuw voor Christus) was het nog niet met naam en toenaam bekend wie de volgende machten zouden worden. Nu we verder in de geschiedenis zijn kunnen we dat invullen. Het brons van de heup duidt op het Griekse Rijk. Dat wordt ook bevestigd in het tweede visioen over de vier dieren, waarover straks meer. Tot slot volgt het grote en ijzersterke Romeinse Rijk, dat uiteenvalt in onsamenhangende componenten (ijzer en leem).

Het beeld blijft staan tot aan het eind

Wat in het bijzonder opvalt is dat het beeld een geheel vormt. De historische rijken van Babel, Medo-Perzië, Griekenland en Rome zijn opgekomen en weer in verval geraakt. Je kunt op reis gaan om de archeologische restanten te bekijken. Toch impliceert de profetie van Daniël dat ze nog steeds bestaan. Het beeld blijft namelijk in zijn geheel overeind staan tot aan het einde. Pas dan wordt het in een keer met de grond gelijk gemaakt, niet door mensenhanden, maar door God zelf. Naast de stad Babylon en het beeld met de materialen, zie je rechts een (brandende) steen naar beneden vallen. Daarover zegt de Bijbel het volgende: “Hier keek u naar [het beeld], totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde” (Daniël 2 : 34 – 35). Pas aan het eind vestigt God zijn eeuwige rijk: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden” (Daniël 2 : 44). Het idee is hier dat de geestelijke erfenis van de oude rijken blijft voortbestaan en doorwerkt in de wereldgeschiedenis tot aan de voleinding en dan wordt er in een keer mee afgerekend.

We volgen deze geestelijke lijnen van [Babylon], [Medo-Perzië], [Griekenland], [Rome] tot aan de voleinding. Wat is de erfenis die ze hebben achtergelaten? Op welke manier bestaan ze vandaag de dag? Daarna gaat het nog verder. Want de profetie zegt dat deze oude wereldmachten op een dag plaats zullen moeten maken voor het eeuwigdurend vrederijk van de Messias. Eerst zal het project Babel instorten. De aarde zal voor een periode verlaten zijn [een verlaten aarde]. Maar daarna wordt alles vernieuwd. Op de geheel [vernieuwde aarde] zal het Vrederijk van de Messias gerealiseerd worden, zonder dat er nog een spoor overblijft van die oude verdorven wereld.

2. Het visioen van de vier dieren (Daniël hoofdstuk 7)

Daniël krijgt een tweede visioen met extra uitleg over de opvolgende koninkrijken. Dit gebeurt aan de hand van vier dieren. Om het beeld heen zie je deze vier wonderlijke dieren. Elk dier is gelinkt aan een materiaal van het beeld. Dat er niet meer dan vier dieren zijn maakt duidelijk dat de voeten van ijzer en leem geen zelfstandig vijfde rijk vormen. Die voeten zijn de onsamenhangende resten van het Romeinse Rijk. Maar uit de restanten van dat vierde rijk komt wel een nieuwe machthebber op. Een ‘hoorn’ (van ouds een symbool van kracht] die langzaam maar zeker uitgroeit tot de onbetwiste wereldleider.

Bron afbeeldingen:

https://www.goodsalt.com/details/smcas0053.html | https://www.goodsalt.com/details/smcas0078.html

https://www.goodsalt.com/details/smcas0065.html | https://www.goodsalt.com/details/pcmas0018.html

3. Het beest uit de zee (Openbaring hoofdstuk 13)

Het verhaal gaat verder. De profetie van Daniël werd in de 6e eeuw voor Christus gegeven. Bijna zeshonderd jaar later wordt het laatste Bijbelboek geschreven: Openbaring. In dat laatste boek verschijnt een nieuw beest op het toneel. Het is een beest dat uit de zee opkomt. Als je goed kijkt zie je dat er iets bijzonders met dit beest aan de hand is. Het is een conglomeraat van alle rijken bij elkaar.

Het beest uit de zee bevat niet alleen de kenmerken van de eerdere rijken, maar het heeft ook de eigenschappen van de nieuwe ‘hoorn’ die opkomt. In Daniël wordt beschreven dat deze hoorn voor een periode van 3,5 profetische jaren zal regeren (dat zijn 1260 jaren, onder de tegel [1260 jaar] krijg je extra uitleg), grootspraak heeft richting God en de heiligen vervolgt. Precies hetzelfde wordt van het beest uit de zee gezegd. Kortom, in dit schrikwekkende beest komen alle rijken bij elkaar én wordt het vervolgverhaal verteld van de hoorn. Het beest uit de zee is dus een ander beeld voor de hoorn die uit het Romeinse Rijk groeit en het bevat de geestelijke erfenis van alle voorgaande rijken. Interessant is dat hier nieuwe informatie wordt gegeven. Dit beest loopt een dodelijke wond op, maar geneest en de hele wereld zal er in verwondering achteraan lopen. Het zal erkenning en aanbidding gaan opeisen via economische sancties. Ook interessant is dat het beest uit de zee in Openbaring met nog twee andere metaforen omschreven wordt: als de stad Babylon en als een hoer. Dat zijn geen typeringen waar je trots op hoeft te zijn. De stad Babylon is het tegenbeeld van Jeruzalem, de plek waar God woont. De hoer is een antitype van de bruid van Christus en staat symbool voor religieuze misleiding en afgoderij. Met andere woorden, dit systeem heeft duidelijk niet alleen een politiek, maar ook een religieus karakter. Die twee vermengen zich met elkaar tot op het punt dat de gewenste religie afgedwongen kan worden door politieke en juridische middelen. Wie of wat is deze wereldmacht? Lees er meer over onder [1260 jaar V-dominantie] en [V-Power terug op wereldtoneel].

De erfenis van Babel

Babel staat voor de oer-religie los van God. Enkele typische zaken die sindsdien de toon hebben gezet zijn:

  • Het idee van de onsterfelijke ziel. Iedereen heeft iets goddelijks in zich en kan het leven in zichzelf vinden. Het is een echo van de oudste leugen ‘je zult niet sterven maar als god zijn’ (Genesis 3). Er is dus geen vergeving en herstel nodig in de relatie tussen God en mensen. Het idee dat wij als mens vanuit onszelf onsterfelijk zijn heeft de kennis van God en de Bijbel flink verstoord.
  • Centrale plek voor natuurverering, met name zonnereligie. Dit wordt gevoed door het pantheïstische idee dat God overal in te vinden is en dat wij met ‘het leven’ verbonden zijn. Dat idee wint ook vandaag weer aan populariteit. De natuurreligie functioneert als brug tussen de seculiere en religieuze wereld.
  • Veel ruimte voor occultisme en mysterie-religies. We zullen zien dat de wortels van invloedrijke geheime genootschappen, zoals de Vrijmetselarij, al duizenden jaren oud zijn. Dit heeft in alle tijden een rol gespeeld en komt in onze dagen steeds openlijker naar voren.
  • Het eigenzinnige streven naar eenheid van alle mensen. Babylon is sinds de beruchte torenbouw, 4200 jaar geleden, symbool geworden van een wereldgemeenschap die zich op eigen kracht organiseert, los van God. Die ontwikkeling is vandaag weer in volle gang. De geestelijke kern van dit conflict is dat Jezus’ unieke rol en positie naar de zijlijn moet worden verplaatst. Hij mag een speler zijn in de grote religieuze symfonie, maar niet de enige Zoon van God, de Vredevorst.
  • Opvallend is dat Babel ook de bakermat is van de moeder en kind-cultus, waarin de moeder van het kind goddelijke status wordt toegedicht.

Wil je dieper duiken in de geestelijke erfenis van Babel…

Het zal zijn als in de dagen van Noach

Nebukadnezar, de grote vorst van Babel, werd een voorafschaduwing van het lot van de anti-goddelijke bewegingen. Lopend op het dak van zijn paleis zei hij hoogmoedig bij zichzelf: “Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?” (Daniël 4 : 30). Maar Spreuken zegt: “Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val” (Spreuken 16 : 18). Zo verging het Nebukadnezar, de man voor wie iedereen vreesde en beefde. Hij had zijn woord nog niet gesproken of hij werd gek en men verstootte hem uit de bewoonde wereld. De grootmachten der aarde hebben nog even een grote mond. Maar hun tijden zijn in handen van de Allerhoogste.

God geeft mensen vaak meer ruimte dan ons lief is. Dat is niet vanuit onverschilligheid, maar omdat Hij werkt aan een vrijwillig verbond van liefde. Zoiets kun je niet forceren. Gods plan heeft daarom [het risico van liefde] in zich. Maar er zijn momenten in de geschiedenis geweest, zoals tijdens [de wereldwijde watervloed] van Noach, bij [de verspreiding van alle volken] in Babel en op het moment dat Nebukadnezar zichzelf op de borst sloeg, dat het ineens einde verhaal is. God zet een dikke streep door menselijke hoogmoed. Richting de voleinding van de wereldgeschiedenis zal het weer zo zijn. Het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt Jezus (Mattheüs 24 : 37). Mensen gaan hun eigen gang, totdat het ineens voorbij is. Paulus voegt eraan toe: “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen…” (I Thessalonicenzen 5 : 4-5). Klik op [een wereldwijd pact] voor extra info.

Ook in onze tijd zal de toren van menselijke grootspraak, geld, politieke spierballen, kunstmatige intelligentie, eigen gebrouwen spiritualiteit en vernuftige techniek, niet afkomen. Aan het ruim vierduizend jaar oude project zal binnenkort een abrupt einde komen. De Vredevorst verschijnt. Hij zal alle zelfingenomen machthebbers, klein en groot, regeren met een ijzeren staf. Het beeld van Babel wordt op [de grote Dag] met de grond gelijk gemaakt. Goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar Gods fantastische en eeuwige vrederijk!

Lees erover in de Bijbel

  • Genesis 11
  • Daniël 2, 4 en 7
  • Jeremia 50-51
  • I Thessalonicenzen 5
  • Openbaring 13 en 18