Gods volk krijgt inzicht in de wereldgeschiedenis

God werkt aan een vrijwillig verbond van liefde, dat voor altijd stand zal houden. Daarom vindt Hij het extreem belangrijk wat wij denken.

Tijdens de periode van duizend jaar, die voorafgaat aan het definitieve oordeel van God, zitten de mensen van God niet stil: “Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20 : 6). De gemeenschap van Jezus, die na de grote dag met Hem is meegegaan, zal samen met Hem als koningen regeren. Wat betekent dat? Gods volk bestaat uit vele miljoenen of misschien zelfs miljarden mensen. Komt er dus een enorm groot paleis met honderden miljoenen tronen waar iedereen op kan zitten om de scepter te zwaaien? En over wie wordt er dan geregeerd? Met andere woorden, wat houdt het in dat Gods mensen als koningen regeren?

De kernkwaliteit van de koning in Israël was het vermogen om rechtvaardige oordelen te vormen. Koning Salomo is daar het klassieke voorbeeld van. Hij vroeg God om een wijs oordeelsvermogen. Daarmee sloeg hij volgens God precies de spijker op zijn kop. De kern van leiding geven en regeren is het vormen (en uitvoeren) van rechtvaardige oordelen. Dat is dan ook de core business van wat goede koningen doen! Regeren als koningen betekent dat God Zijn mensen de gelegenheid geeft om een goed, eerlijk en rechtvaardig oordeel te vormen over de wereldgeschiedenis. Paulus refereert hier in zijn eerste brief aan de Korintiërs terloops naar. Terwijl hij ingaat op de conflicten die in Korinthe spelen zegt hij:

“(…) Weet u niet dat heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel temeer dan alledaagse dingen?” (I Korinthe 6 : 1-3).

Jezus geeft aan dat de koningin van Sheba en de mensen uit Ninevé een rol zullen gaan spelen bij de beoordeling van de verdorven religieuze leiding uit zijn eigen tijd :

“De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen’en zie, meer dan Salomo is hier!” (Mattheüs 12 : 41-42).

Kortom, Gods mensen krijgen inzage in Zijn oordelen en zullen daar zelfs actief bij betrokken worden. Je kunt in deze duizend jaar al je vragen stellen en alle boeken inkijken, om een rechtvaardig oordeel te vormen.

Oordeelsvorming over een 6000 duizend jaar lange geschiedenis, dat is nogal een klus. Daar kun je wel duizend jaar voor gebruiken. Maar daarna is het dan ook helemaal goed. Alles is besproken, elke prangende vraag is gesteld. Dat past bij een verbond van liefde. Iedereen zal er vrede mee hebben en het na die tijd van harte beamen: “Ja, Uw oordelen zijn rechtvaardig en betrouwbaar!” Pas dan gaat God Zijn laatste oordeel echt uitvoeren en de nieuwe wereld opstarten.

Door die wonderlijke tussenperiode in te lassen zet God de toon voor Zijn volmaakte nieuwe wereld. Daarin zal geen enkele zonde, bedenking of verwijt meer te vinden zijn. Het zal een volmaakt, vrijwillig en eeuwig verbond van liefde zijn, dat nooit meer verstoord kan worden door enige leugen. De oerleugen – dat Gods intenties slecht zijn en dat je beter af bent als je Zijn plaats inneemt – is door heel de geschiedenis heen, waarin God voor ons juist tot het uiterste is gegaan, voor altijd van zijn kracht beroofd. Hij is volledig goed en betrouwbaar en jij en ik mogen bij Hem horen. Hij zal Zijn tent opslaan onder de mensen (Openbaring 21). ‘De eerste dingen’ zijn voorbij gegaan. Het fundament voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is gelegd. De toekomst ligt open om voor altijd met Hem samen te leven in een eeuwigdurend vrederijk! Het eeuwig raadsbesluit [In het begin] is uitgevoerd. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.