Een prachtige schepping (in plaats van een blinde evolutie)

Waarom zou je nog blijven geloven in evolutie als er zoveel aanwijzingen zijn voor de prachtige en wonderlijke schepping?

Het leven zit bomvol informatie

Als er één ding is dat we hebben ontdekt in de afgelopen vijftig jaar, dan is het wel dat het leven bomvol informatie zit. En in een informatiesamenleving vol van big data, algoritmes en analyses worden we ons er steeds meer van bewust dat informatie nooit zomaar vanzelf ontstaat, en dus ook niet in de bouwstenen van het leven. “Not even one mutation has been observed that adds a little information to the genome”, stelt Dr. Lee Spetner in Not by chance. En dr. Werner Gitt voegt eraan toe: “There is no known law of nature, no known process and no known sequence of events which can cause information to originate by itself in matter” (theorem 28, In the beginning was Information).

Het meest gehoorde argument voor evolutie is dat spontane ontwikkeling misschien dan erg onwaarschijnlijk is, maar als er voldoende kansen zijn dan gebeurt het toch een keer. Als er oneindig veel mogelijkheden zijn, dan zal deze mogelijkheid zich ook een keer realiseren. Het lijkt een ijzeren logica. Maar de verborgen veronderstelling onder deze logica is dat complexe organisaties vanzelf kunnen ontstaan. Als dat niet het geval is, dan kun je miljarden jaren wachten en oneindig veel multiversums tot je beschikking hebben, en toch zal het nooit gebeuren. Deze redenering gaat daarom mank. Een evolutionist zal concrete voorbeelden moeten leveren hoe een complex organisme kan ontstaan (en blijven bestaan!) zonder enige vorm van sturing, informatie en intelligentie. Slechts een enkel voorbeeld zou al helpen. Maar die is er niet. Want zoiets bestaat simpelweg niet.

De wereldberoemde evolutionist Richard Dawkins gaf impliciet ook toe dat leven zonder intelligentie ondenkbaar is. Maar in plaats van te overwegen of God er toch zou zijn, vond hij het plausibeler dat het leven is gemaakt door aliens. Kijk eens naar deze mooie introductie, speciaal voor tieners, in de geloofwaardigheid van de Bijbel, óók als het gaat om de start van ons leven. En verbaas je over de bijdrage van Dawkins, vanaf 11 minuten.

Ken Ham: How Science Proves the Bible | Answers in Genesis – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=CFYswvGoaPU

De mythe van een simpel begin

Heb je wel eens de evolutionaire mythe gehoord dat het leven simpel begon en daarna steeds complexer werd? Dan is er nieuws voor jou. Er bestaat niet zoiets als ‘simpel’ leven. Zelfs de meest eenvoudige cel is van een onbevattelijke complexiteit. Luister eens naar wat James Tour, een wereldwijde topwetenschapper in de microbiologie, hierover te zeggen heeft. Tour is niet alleen een vooraanstaand wetenschapper (hij staat op de lijst van de 50 meest invloedrijke wetenschappers van deze tijd - https://thebestschools.org/magazine/most-influential-scientists/), hij is ook een gepassioneerd volgeling van Jezus. In deze lezing geeft hij eerst een introductie van de praktische toepassingen waar hij en zijn teams aan werken. Na 8 minuten steekt hij van wal over het onderwerp zelf, met daarin onder andere de volgende prikkelende quotes:

“The origin of life becomes more and more complex each day”
“Time is actual your enemy, when it comes to life”

Tip: je kunt Nederlandse ondertiteling aanzetten. James Tour: Het mysterie van het ontstaan van het leven.

https://www.youtube.com/watch?v=zU7Lww-sBPg

DNA ontwerp

Deze bijdrage van dr. Robert Carter over het buitengewone 4-dimensionale ontwerp van DNA geeft ook een intrigerende kijk op het leven.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fXFKJhUGNS8

Het ontstaan van de soorten op z’n kop

In zijn boek Replacing Darwin, the new origin of species argumenteert dr. Nathaniel Jeanson dat het pas sinds kort mogelijk is om de evolutietheorie op zijn merites te beoordelen. Overerving en veranderingen van eigenschappen worden namelijk gereguleerd door genetische processen. Aangezien onze kennis van die processen van jonge datum is kunnen wij nu pas echt verifiëren of die processen stroken met een evolutionaire ontwikkeling via toevallige mutaties. Wat blijkt? Het is precies andersom. Het leven wordt niet steeds ingewikkelder en er komt niet steeds meer informatie bij. In plaats daarvan ontstaan afzonderlijke, gedefinieerde soorten juist doordat bepaalde informatie binnen de familie verdwijnt. Anders gezegd, de potentie die in de genetische bagage van een bepaalde familie zit (zoals die van honden of katten) ontwikkelt zich één bepaalde kant op en zo ontstaan er allerlei afzonderlijke versies. Processen van aanpassing en selectie zijn aanwezig, maar wijzen juist richting het tegenovergestelde van evolutie als alomvattende theorie. Je kunt Jeansons’ boek bestellen en hier een eerste indruk krijgen via een van zijn lezingen.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WjZZXxaEhpY    

Het verhaal van de fosielen

Het bestaan van het enorme fosielenbestand in de bodemlagen van onze wereld wordt doorgaans aangehaald als bewijs van een lange, uitgestrekte evolotie. Maar denk er eens over na.

Ten eerste, het bestaan van een gigantisch fosielenbestand is ook precies wat je zou verwachten als gevolg van een wereldwijde catastrofe. De verdelingen van fosielen in verschillende lagen, van klein zeedier naar groot landdier, sluit hier ook in logische zin op aan. Kortom, er is een groot verschil tussen de data en de interpretatie daarvan. Mix die twee niet door elkaar.

Ten tweede, als evolutie waar zou zijn, dan betekent dit dat er onnoemelijk veel tussenvormen zouden moeten zijn van de ene naar de andere soort. Dit is immers wat de evolutieleer claimt. Met kleine stapjes, en over een enorm lange tijd, verandert het een in het ander. Dat heeft in zichzelf al enorme complicaties. Nog nooit heeft iemand op geloofwaardige manier in detail uitgelegd hoe zulke stapsgewijze veranderingen werken. Het blijft bij simplistische plaatjes en aannames. Hoe bouw je bijvoorbeeld vanuit het niets een long op, verdeeld over zeg tweeduizend stapjes? Alleen het eindproduct functioneert. In de 1999 stappen daarvoor is het alleen maar evolutionaire ballast en dus reden om het af te stoten. Een evolutionistisch wetenschapper zou in detail (niet in algemene termen!) moeten kunnen uitleggen wat de waarde van een ontwikkeling is in elk van de duizenden stappen of anders verklaren waarom al die onbruikbare halfproducten niet uitgefiltert zijn in de selectie. Dat is nog nooit gedaan. Of wil je werkelijk beweren dat er ineens vanuit het niets een volledige long is ontstaan? 

Beide opties, van langzame stapsgewijze ontwikkeling van complexe functies of de plotselinge oorsprong van eindproducten zijn problematisch zodra je hier in detail over na gaat denken. Maar afgezien daarvan heeft dit concept ook impact voor het fossielenbestand. Dat zou namelijk stampvol moeten liggen met tussenvormen. Sterker nog, je zou verwachten dat > 99% van de fosielen bestaat uit overgangsvormen en < 1% uit min of meer afgeronde soorten. Maar dat is niet zo. Integendeel, het aantal overgangsvormen dat na 150 jaar wereldwijd veldwerk door duizenden wetenschappers is gevonden is nagenoeg nihil. Ironisch genoeg is de vondst van een tussenvorm voorpagina nieuws. Zo zeldzaam is het! Het komt eerder in de buurt van 0,0001% en zelfs die voorbeelden zijn discutabel. Dit wordt wel schoorvoetend toegegeven door verschillende evolutionisten, maar de consequenties van deze gigantische falsificatie worden helaas niet getrokken. In onderstaande lezing, rond 31 minuten, kom je een paar veelzeggende quotes tegen.

Rock Layers and Fossils Prove a Worldwide Flood! - YouTube

Dinosauriërs

Voor velen is het een uitgemaakte zaak dat de geschiedenis van dinosauriërs alleen te verklaren is vanuit een evolutionair kader. Dat alleen al lijkt genoeg reden om een recente schepping af te schrijven. Maar dit is helaas een reusachtig misverstand. Ondanks de grote hoeveelheid populaire films, boeken, museumbordjes en universitaire theorieën die zich baseren op het evolutiegeloof, zijn er tal van concrete en geloofwaardige aanwijzingen voor een zeer jonge geschiedenis van deze bijzondere dieren. Denk aan veelzeggende opgravingen met weefsel dat nog in tact is, kunst en wandschilderingen van voor de tijd dat er archeologische opgravingen werden gedaan, getuigenverslagen en opmerkelijke beschrijvingen in de Bijbel. Wil je hier graag meer over weten, luister en bekijk dan deze heldere lezing van dr. Jason Lisle.

Dinosaurs and The Bible || Guest Speaker Dr. Jason Lisle - YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=zEwXbEyi28I

Schepping én evolutie in de mix?

Er zijn tegenwoordig aardig wat christenen die een mengelmoes van de schepping en de evolutietheorie voorstaan. Het is vaak goed bedoeld, maar het houdt geen stand. Het levert onoverkomelijke theologische problemen op. Het is dan ook niet vreemd dat jongere generaties die in evolutie zijn gaan geloven steeds meer afstand gaan ervaren tot de kerk. Wat moet je met een verhaal dat niet waar blijkt te zijn?

De Bijbel laat zich trouwens ook niet inpassen in zo’n combinatiemodel. De auteurs presenteren hun stof zonder twijfel als historisch. Zo vind je in Genesis 5 een stamboom waarin de lijn vanaf Adam tot Noach wordt gevolgd, wat onderstreept dat Adam geen fictief figuur is geweest. Ook wordt intern verwezen naar de eerste mensen als een historisch feit. Paulus bijvoorbeeld vergelijkt Jezus met Adam (in de brief aan de Romeinen). Zou hij hier soms appels met peren vergelijken? Een andere populaire theorie is dat er miljoenen jaren tussen het eerste begin en de verdere schepping zouden liggen. Of dat de scheppingsdagen eigenlijk lange perioden voorstellen. Met andere woorden, de Bijbel zou niks over de ouderdom van de aarde zeggen. Jezus stelt echter klip en klaar dat Adam en Eva vanaf het begin van de schepping gemaakt zijn (Markus 10:6 en Mattheus 19:4). Of zou de Schepper zelf niet weten waar Hij het over heeft?

Verderop zien we nog meer intrigerende voorbeelden rond de betrouwbaarheid van het Bijbelse verslag [het ontstaan van alle volken]. Hier een paar leestips uit de Bijbel: Genesis 1-12 / Psalm 19 / Romeinen 5 / Hebreeën 11.

Geloof in God maakt onderzoek juist mogelijk

Dr. Jason Lisle, astrofysicus, geeft een goed doordacht interview over de relatie tussen wetenschap en geloof in de Bijbel. Het is een vreemde mythe dat geloof in God objectieve wetenschap onmogelijk maakt. Het is juist eerder andersom: het geloof in God als Schepper levert ons dé reden waarom het überhaupt zin heeft om wetenschap te bedrijven.

Pure Talk – Answering atheist with Dr. Jason Lisle

https://www.youtube.com/watch?v=UzKY1pzZECA

Schepping, evolutie en ons verstand

In het boek Dat had je niet gedacht gaat de auteur in op de werking van het menselijk verstand. Hij beargumenteert dat ons verstand ontworpen is om dienst te doen binnen Gods grote verbond van liefde. Daarbij komt ook de cultuurfilosofische context aan bod. Want er zijn andere visies op de markt, zoals de evolutionaire verklaring van ons brein. Een vergelijking hiermee kan heel verhelderend zijn. Trouwens, als de evolutietheorie waar is, dan is ons brein ook een product van toeval, tijd en kansberekening. Waarom zou je dan de resultaten die het levert – zoals de bewering dat de evolutietheorie waar is – serieus moeten nemen? Lees er meer over in Dat had je niet gedacht, deel III, § 5.1 (“evolutie: de afschaffing van intelligentie”) en in IV § 2.2 (“verdiep je in geloof, wetenschap & zekerheid”).