De oorsprong van alle volken

De DNA stamboom van de mensheid sluit exact aan op het Bijbelse verslag en kan naast de geschiedenis worden gelegd. Durf jij op onderzoek uit te gaan?

De nieuwe Rosetta-steen

In de zomer van 1799 werd in de Egyptische plaats Rosetta een bijzondere steen gevonden. De steen was bijzonder omdat er een tekst opstond in zowel koine Grieks als in twee verschillende vroeg-Egyptische talen. Het bleek de sleutel te zijn voor de ontcijfering van het oude Hiërogliefen schrift.

De ontdekking van het Y-chromosoomonderzoek van dr. Jeanson is net zo’n Rosetta-steen. Het geeft ons de sleutel om, via de genen, naar de menselijke geschiedenis te kijken. Hoe werkt het?

Van generatie tot generatie geven mensen DNA door. Voor een groot deel is dit een mix van vader en moeder. Door die mix is het lastig om meer dan 4 of 5 generaties terug te kijken. Je raakt het spoor bijster. Er zit echter een element in ons DNA, het Y-chromosoom, dat bijna onveranderd wordt doorgeven (via de mannelijke lijn). Bijna onveranderd, niet helemaal. Er ontstaan namelijk wel kleine verschillen, doordat het kopieerproces, sinds de zondeval, niet volmaakt is. Het is die combinatie van overerving met kleine kopieerfouten die de sleutel geeft voor inzicht in de menselijke geschiedenis.

Als je kijkt naar genetische patronen van mensen die vandaag leven dan zie je de verschillen, ontstaan door deze kopieerfouten. Je kunt nu gaan kijken hoe groot de onderlinge verschillen zijn en rekenen hoever terug in de tijd ze zijn ontstaan. Als ik mijn eigen Y-chromosoom zou vergelijken met die van een ander en er zouden betrekkelijk weinig verschillen tussen zitten, dan is dit een indicatie dat wij vrij recent een gezamenlijke voorouder hebben gehad. Andersom, als er veel verschillen zijn, dan duidt dit erop dat de gezamenlijke voorouder verder terug in de tijd heeft geleefd. Dit is dus materiaal om reconstructies te maken van de stamboom van de mensheid.

Waarom ziet de seculiere wetenschap dit niet? Het proces van overerving wordt uiteraard op grotere schaal onderzocht, ook door wetenschappers die het Bijbelse verslag niet als gezaghebbend erkennen. Zij zien ook dat de mensheid een gezamenlijke oorsprong heeft en dat er drie verschillende families in de wereldbevolking te vinden zijn. Daar zijn zelfs aparte termen voor bedacht (haplogroepen). Maar er spelen twee grote veronderstellingen mee die het totaalbeeld veranderen. Ten eerste gaat men uit van een tijdschaal van honderdduizenden of zelfs miljoenen jaren. De ‘genetische verschillen’ die zijn ontstaan moeten daarom uitgesmeerd worden over een hele lange periode. Het gevolg hiervan is dat de plaatsing van gezamenlijke voorouders in de stamboom verandert. Die zouden dan bijvoorbeeld niet 800 jaar geleden hebben geleefd, maar 12.000 jaar geleden. De tweede veronderstelling is dat de menselijke lijn ergens moet samenkomen met de ‘aap-lijn’. Met andere woorden, ook het ‘genetisch verschil’ tussen mens en aap moet overbrugd worden. Hierdoor verandert de indeling van de stamboom.  

Verschillende genetische onderzoeken wijzen erop dat de snelheid waarmee kopieerfouten ontstaan veel hoger ligt dan aanvankelijk gedacht. Met andere woorden, de verschillen die wij vandaag de dag zien zouden op basis van deze bevindingen binnen een veel kortere tijd worden ‘opgelost’. De snelheid van deze ‘genetische klok’ wijst op een geschiedenis van slechts enkele duizenden jaren. Omdat dit niet past in het evolutionaire model zijn deze resultaten van de hand gewezen. Dr. Jeanson heeft besloten de resultaten wel serieus te nemen. Wat gebeurt er als je de seculiere veronderstellingen loslaat, het empirisch onderzoek volgt en vertrouwen stelt in het Bijbelse verslag?  

De resultaten zijn ongekend. De genetische stamboom die ontstaat op basis van Bijbelse veronderstellingen past precies bij de geschiedenis zoals wij die kennen. Je hoort in die stamboom op allerlei punten de echo van de feitelijke geschiedenis terug. De seculiere wetenschap kan al deze verbanden niet zien, omdat de stamboom in het evolutionaire model als een harmonica uitgerekt is. Daarnaast lopen de resultaten van deze stamboom samen op met ontwikkelingen (of afnames) van de bevolkingsgroei. En inmiddels is het zelfs mogelijk om via een DNA-test te achterhalen van welk van Noach’s drie zonen (Sem, Cham of Japhet) je zelf afstamt! Het is een prachtig, ijzersterk en testbaar model dat de conventionele kijk op de geschiedenis van bevolkingsgroepen volledig op de schop gooit.

De implicaties van deze ‘Rosetta-steen’ zijn nog nauwelijks te overzien. Zo kan de eigen geschiedenis aan inheemse bevolkingsgroepen worden teruggegeven, moeten schoolboeken herschreven worden, zijn er politieke implicaties, schept het nieuw licht op rassenconflicten en stimuleert het een diepgravende filosofische reflectie op de aannames van seculiere wetenschap (die ook in allerlei andere vakgebieden doorwerken). Maar meer nog dan dat, schept het hernieuwd vertrouwen in de Bijbel, en heeft het de potentie in zich om de theologische wetenschap te vernieuwen. Als de Bijbel hierin volledig te vertrouwen is, dan zet dat ook kracht bij aan het geheel. Bijzonder dat God zelfs zoiets onvolmaakts als kopieerfouten kan gebruiken om de waarheid over onze wereld te communiceren!

Het boek Traced is inmiddels te koop (www.tracedbook.com).

Hier vind je een informele lezing waar dr. Jeanson, aan de hand van de geschiedenis van Amerika, een voorbeeld geeft van het onderzoek.

Where Did Ancient Native Americans Come From? with Dr. Nathaniel Jeanson – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=K_yzY-GXTow

Dit is een meer in-depth paper, gemaakt in voorbereiding op de Traced-studie.

https://answersresearchjournal.org/origin-human-mitochondrial-dna-differences/

Copyright Answers in Genesis, used by permission.

Lees erover in de Bijbel

  • In het jaar 2000 werd het menselijk genoom in kaart gebracht. Een opmerkelijke conclusie was dat de mensheid één gezamenlijke oorsprong heeft. Dat wist Paulus al veel eerder. Lees erover in zijn toespraak in Handelingen 17.
  • In Genesis 10 lees je over de geslachtslijnen na Noach. In eerste instantie misschien saaie stof. Maar bij nader inzien juist super interessant!

Voor verdere verdieping

  • In het boek Dat had je niet gedacht gaat de auteur dieper in op wat wetenschap is vanuit christelijk perspectief. In deel III vind je een reflectie op de capaciteit van het menselijk verstand. In § 5.3 wordt vervolgens een definitie uitgewerkt: wetenschap is de sociale en systematische zoektocht naar samenhang in gegevens. De praktische implicaties van wetenschap op christelijke basis worden aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden toegelicht in deel IV § 2.2 (“vriend van wetenschap, vriend van God”).