1260 jaar V-dominantie

Het Vaticaan domineerde in de middeleeuwen. Hoe deden ze dat? En bekijken we dit alleen nog in de achteruitkijk spiegel?

Om een kandidaat aan te wijzen hebben we kenmerken nodig. Deze kenmerken worden ons op een presenteerblaadje aangereikt aan de hand van de profetieën uit de boeken Daniël en Openbaring.

Kenmerken.

Onder de tegel [Babylon] staat een visualisatie die ons op weg helpt. Je vindt daar de volgende drie dingen:

 • Het beeld dat de Babylonische vorst Nebukadnezar in een droom ziet (uit Daniël hoofdstuk 2). Het beeld is opgebouwd uit verschillende materialen. Deze materialen staan symbool voor de rijken Babel, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Opmerkelijk is dat het beeld in zijn geheel blijft (be)staan tot aan de voleinding van de wereldgeschiedenis.
 • Vier dieren (Daniël hoofdstuk 7). Dit zijn dezelfde rijken, alleen nu getoond als vier bijzondere en afschrikwekkende dieren.
 • Een ‘beest’ dat uit de zee komt (Openbaring 13).

Wat direct opvalt is dat het beest uit de zee een optelsom is van de vier dieren (je ziet dat in de visualisatie onder [Babylonië] terug). Het beest vertoont daarnaast ook de eigenschappen van de groeiende ‘hoorn’. In dit beest uit de zee komen blijkbaar de eerdere wereldmachten samen. Het zal uitgroeien tot een supermacht die het toneel van de laatste dagen gaat beheersen. Openbaring 13 zegt dat ‘heel de wereld er in verwondering achteraan zal lopen’. Samen leveren deze visioenen van Daniël en Openbaring een herkenbare lijst van eigenschappen op. Is er dus een historisch aanwijsbare organisatie die in aanmerking komt voor deze dubieuze rol op het wereldtoneel? Hieronder vind je de kenmerken op een rij.

 • De nieuwe machthebber komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar zal gaan groeien vanuit het Romeinse Rijk (Daniël 7:8).
 • Het begint klein, maar groeit uit tot de meest dominante macht op heel de aarde.
 • Deze macht zal lange tijd blijven bestaan. Het begint immers al vanuit de schoot van het Romeinse Rijk en het blijft actief tot aan de voleinding van de wereldgeschiedenis (denk aan dat de ‘steen’ die het beeld aan de voet raakt en het zo in één klap in zijn geheel vernietigt. Daniël 2 : 34-35 “(…) Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld”). We zijn dus niet op zoek naar een korte machthebber uit een ver verleden. Ook gaat het niet over een enkeling die in de toekomst plotseling op het toneel verschijnt.
 • Deze macht vervult een dominante politieke rol in de wereldgeschiedenis gedurende een periode van 1260 jaar (1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. Zie: [1260 jaar]).
 • Onze kandidaat oefent zijn politieke macht uit (Daniël gebruikt beesten als symbolen van politieke machten). Toch zal dat anders gaan dan bij de voorgaande vier rijken. (Daniël 7:24 “(…) Die zal verschillen van die er eerder geweest waren”).
 • Gedurende die dominante periode van 1260 jaar vervolgt dit instituut de heiligen van God, spreekt het grote woorden en verandert het Gods vaste tijden en wetten naar eigen wens en inzicht (zie Daniël 7, Openbaring 13).
 • Deze macht is een optelsom van de vroegere rijken. Je zult hierin dus de (geestelijke) erfenis van de voorgaande rijken herkennen. Denk aan zaken als de centrale plek van zonne-religie (Babel), het gebruik van onveranderlijke wetten, decreten en regels (Meden-Perzen), en een religie waarin de mens verschijnt als maat van alle dingen (Grieken).
 • Het beest loopt, na de dominante periode van 1260 jaar, ogenschijnlijk een dodelijke wond op. Met andere woorden, de politieke rol van deze organisatie lijkt op dat moment te zijn uitgespeeld.
 • Toch zal de politieke wond genezen. Er volgt daarna een grote comeback. De hele wereld zal er zelfs achteraan gaan lopen. Het boek Openbaring spreekt van een tijd waarin alle presidenten (koningen) en vooraanstaande business leaders (kooplieden) een monsterverbond met het nieuwe ‘Babel’ smeden. Het is een lucratief zaakje. Voorlopig.

In het Nieuwe Testament worden nog meer kenmerken genoemd van de anti-goddelijke macht die actief zal zijn in de wereldgeschiedenis. We kunnen die aan de lijst toevoegen.

 • De anti-christelijke macht komt op vanuit de kerk (I Johannes 2 : 18-19).
 • Het systeem kent een leider die zich binnen de kerk laat benaderen als God (II Thessalonicenzen 2:4).
 • Jezus spreekt niet over één, maar over vele valse christussen: “(…)  Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden”, Mattheüs 24 : 5.
 • Wist je dat het Griekse woord ‘anti’ in de meeste gevallen de betekenis heeft van ‘in de plaats van’? Deze anti-christelijke leider stelt zichzelf als plaatsvervanger van Christus op.
 • Het heeft allemaal een misleidende verschijning (II Thessalonicenzen 2 : 9-10). Het ziet er van de buitenkant prachtig uit. De religieuze woorden klinken fantastisch. Maar vanbinnen stinkt het als een rottende vis.
 • Dit systeem verloochent dat Jezus alleen de Christus is (I Johannes 2 : 22) en maakt mensen volledig afhankelijk van zichzelf.

De enige kandidaat.

Er is slechts één organisatie in onze wereldgeschiedenis die in de buurt komt van deze lange lijst van kenmerken. Meer nog, die exact aan alle kenmerken voldoet. Helaas is de enige plausibele conclusie dat de profetie in de Bijbel wijst op de V-Power, het Vaticaan. Wist je dat het Vaticaan…

 • …is opgekomen vanuit het Romeinse Rijk [Rome]?
 • ...tijdens deze opkomst drie andere koninkrijken aan de kant heeft gezet?
 • …precies 1260 jaar lang de scepter heeft gezwaaid in wat wij nu kennen als de ‘middeleeuwen’ (van 538-1798), zie [1260 jaar]?
 • …in die periode op grote schaal en gedurende honderden jaren de heiligen heeft vervolgd? Ze heeft honderdduizenden, zo niet miljoenen christenen vervolgd, onderdrukt, gemarteld en gedood. Zij heeft ook talloze joden-vervolgingen en pogroms op haar geweten. Verder zijn er vele andere mensen omgebracht gedurende de machtsexpansies van de koloniale tijd en daarna.
 • …politieke macht uitoefende, maar op een andere manier dan de eerdere rijken?
 • ….naar eigen inzicht Gods tijden heeft veranderd? De sabbat, ingesteld na de schepping, werd ingeruild voor de zon-dag en de kalender van feestdagen (zoals Pasen) werd naar eigen wens aangepast.
 • …naar eigen inzicht Gods wetten heeft veranderd? In de officiële catechismus zijn de tien geboden (Gods verbondswetten die in steen gegrift waren) gewijzigd. Het tweede gebod is helemaal geschrapt en het negende is in tweeën gesplitst, om er toch maar weer tien van te maken.
 • …zichzelf het alleenrecht aanmeet om zonden te vergeven en mensen daarmee volledig afhankelijk heeft gemaakt van het eigen instituut? En dat ze daarmee schatrijk geworden zijn?
 • ...het Griekse dualisme promoot door het idee dat de ziel nooit sterft [Grieken]?
 • ...het schrikbeeld van een eeuwigdurende hel, op basis van het idee van de onsterfelijke ziel, heeft uitgebuit?
 • …volop gebruik maakt van zonnesymboliek in haar bouwwerken, kleding en rituelen [het oude Babel vermengt zich onder de volken]?
 • …op haar plein in Rome het grootste ‘zonnewiel’ ter wereld heeft laten maken (een symbool uit de oude Babylonische en Perzische religie) [Babel]?
 • ...allerlei symbolen uit oude heidense religies gebruikt, zoals de (vis)mijter en het wijwater?
 • …wetten maakt en uitspraken doet die nooit gewijzigd mogen worden (ex cathedra), precies zoals de Meden en Perzen dat deden [Meden-Perzen]?
 • …opkwam vanuit de context van de kerk?
 • …zichzelf ziet als de onfeilbare plaatsvervanger van Christus, op de plaats van Christus gaat zitten, en zich goddelijke autoriteit toedicht (anti = in plaats van)?
 • ...zichzelf daarom als de spil van de toekomstige wereldgemeenschap ziet [het laatste conflict]?
 • ...de keizerlijke titel pontifex maximus heeft toegeeigend (zie hieronder) [Rome]?
 • …eind achttiende eeuw, precies na 1260 jaar, tijdelijk van het politieke toneel verdreven werd? Het beest liep een politieke ‘wond’ op tijdens de Franse revolutie toen Napoleon de paus in ballingschap deed.
 • …sinds het begin van de twintigste eeuw bezig is aan een indrukwekkende comeback [V-Power terug op het wereldtoneel]? De wond is aan het herstellen.
 • …zal blijven bestaan tot aan de dag dat God Zijn koninkrijk zal vestigen en het grote beeld ineens teniet gedaan wordt?
 • …in onze dagen een monsterverbond smeed met de groten der aarde, inclusief politiek, religie, entertainment, vakbonden en bigtech? Heel de wereld begint het beest in verwondering achterna te lopen. Zie [V-Power terug op het wereldtoneel] en [een wereldwijd pact].
 • ...in de komende jaren in het voetlicht zal gaan treden als het morele baken van de mensheid en bijval zal krijgen vanuit alle kanten?
 • …massa’s mensen om de tuin leid met heel veel mooie woorden en idealen, terwijl het in werkelijkheid, precies zoals in de middeleeuwen, draait om macht, geld en eigengewin [het laatste conflict]?
 • ...het eenmalige en afdoende offer van Jezus teniet doet door Hem keer op keer opnieuw te offeren tijdens de eucharistie (zie hieronder)?
 • …talloze oecumenische en interreligieuze initiatieven aanstuurt om universele spiritualiteit te promoten [zie: de wereldwijde oecumene - zonder Jezus]? Christus wordt aan de zijlijn gezet. Zo ontkennen ze in woord en daad dat God Zelf in het leven van Jezus onder de mensen gekomen is en dat Hij alleen het fundament onder onze toekomst is (zie II Petrus 2 : 1 en I Johannes 2 : 22-23 '...Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent').

Conclusie

In Rome ligt volgens de Bijbelse profetie het epicentrum van de geestelijke strijd die in de wereldgeschiedenis gaande is. De bottomline van deze strijd is dat Jezus buitenspel wordt gezet.

Verschil tussen individuele katholieken en het instituut.

Laat duidelijk zijn dat hiermee niks ten nadele is gezegd over individuele katholieke mensen. God heeft elk mens in deze wereld op het oog. Er zijn in de geschiedenis veel godvrezende katholieken geweest. Toch is het ontwikkelen van geestelijk onderscheid ten opzichte van wat er in de wereld gaande is van levensbelang. Waarom zou God in Zijn Woord duidelijke aanwijzingen geven over de geschiedenis, als we die nooit zouden kunnen begrijpen of er niets aan zouden hebben? Waarom waarschuwde Jezus voor misleiding als wij geen geestelijk oordeel kunnen vormen? Door Zijn Woord heeft God licht geworpen op de wereld. Het beest en de hoorn (beide duiden op dezelfde macht) symboliseren het machtsinstituut van het Vaticaan, de insiders die dit vertegenwoordigen, de wereldwijde samenwerkingsverbanden, de religieuze oecumene en de geestelijke machten die dit allemaal aansturen. In de kern draait dit erom mensen bij Jezus weg te houden. Daarbij is alles geoorloofd, van subtiele verleiding tot grof geweld. Wees dus niet naïef. Niet alles op het wereldtoneel is wat het lijkt.

Bliksemafleiders en eindtijd-verwarring.

Vele christenen uit de kerkgeschiedenis hadden al dezelfde conclusie getrokken. Zij wezen naar het Vaticaan als de anti-goddelijke macht van de Bijbelse profetie. Het Vaticaan heeft in de 16e eeuw, om deze verdenkingen van zich af te wenden, twee bliksemafleiders ontwikkeld. Met groot succes. Vanaf de 16e eeuw opende de roomse jezuïetenorde (opgericht in 1534 door Ignatius van Loyola) de tegenaanval. Hun doel was (en is) om de reformatie de nek om te draaien en het machtssysteem van Rome veilig te stellen. Dit ging vaak gepaard met grof geweld. Toch werden er ook subtiele strategieën ontwikkeld. In deze periode van de ‘contra-reformatie’ (sinds de 16e eeuw en later) werden twee bliksemafleiders ontwikkeld in de vorm van alternatieve theorieën over de ‘antichrist’. De antichrist zou volgens deze theorieën niet in het hier en nu actief zijn. De antichrist werd verbannen naar een lang vervlogen verleden of vooruitgeschoven naar een verre toekomst.

De promotie van deze twee verschillende theorieën is opmerkelijk. De jezuïeten kende een strakke militaire hiërarchie (onder [een wereldwijd pact] lees je daar meer over). Rome voerde altijd streng beleid op de leerstellingen. Toch werd het toegestaan dat er parallel aan elkaar twee totaal tegenstrijdige visies op de theologische markt werden gebracht.

 • PRETERISME: Alcazar van Sevilla wees naar het verleden. De anti-christ van Daniël zou slaan op de Griekse koning Antiochus IV. Het is een uitleg die onhoudbaar is, onder andere omdat de ‘hoorn’ van Daniël niet uit het Griekse, maar uit het Romeinse Rijk opkomt.
 • FUTURISME: Ribera van Salamanca en Bellarmine van Rome verwezen juist naar de verre toekomst. De profetie van Daniël zou wijzen op een toekomstige periode van zeven jaar, waarin plotseling een antichrist op het toneel zou verschijnen. Vooral deze tweede theorie werd een kaskraker. Die heeft vanaf de 19e eeuw (via John Darby van de ‘Vergadering van gelovigen’) de protestants-evangelische wereld veroverd. Ook deze zogeheten futuristische visie is echter onhoudbaar. Alleen al vanwege het feit dat de ‘hoorn’ gaandeweg groeit vanuit het Romeinse Rijk en niet ineens 2000 jaar later vanuit het niets uit de lucht komt vallen.

De verdeel en heers strategie van de jezuïeten heeft gewerkt. Dit is de reden waarom er binnen de protestants-evangelische wereld zo ontzettend veel verwarring is ontstaan over de gang van zaken rond de eindtijd. Allerlei soorten en maten ideeen over de toekomst hebben het licht gezien. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Met name het futurisme heeft binnen de kerk gelatenheid in de hand gewerkt. Steeds weer waren er mensen die dachten dat de zeven jaar periode was aangebroken en steeds opnieuw moest dat worden bijgesteld. Als je dat een paar keer hebt meegemaakt verliest de profetische uitleg zijn geloofwaardigheid. Zodra je echter inziet dat de preteristische en futuristische visies beide in hun geheel onhoudbaar zijn, wordt het direct weer een stuk eenvoudiger. Alles begrijpen doen we niet, maar de hoofdlijn is helder. Er is een historische, onafgebroken lijn van supermachten, die loopt vanaf Babel, via Medo-Perzie, Griekenland en Rome tot in het hier en nu. Het epicentrum van de geestelijke strijd is helder en - ook in onze dagen - duidelijk herkenbaar.

Hier zie je een impressie van de twee beruchte ‘bliksemafleiders’:

Op de vloer van het Vaticaan.

Op de vloer in het Vaticaan vind je de titel Pontifex Maximus, die teruggaat op de Romeinse keizers. En zelfs verder terug, naar Assyrië. Herken je trouwens ook de gevleugelde leeuw? Dat is het symbool van Babylon.

Ook allerlei andere symbolen zijn overgenomen uit oude religies, zoals de mijter en het gebruik van wijwater (uit de Baäl religie).

Het getuigenis van vroege kerkvaders

Het idee dat de anti-goddelijke supermacht pas tot bloei kon komen na de val van het Romeinse Rijk, ligt in lijn met het getuigenis van meerdere vroege kerkvaders.

Tertullianus zegt bijvoorbeeld:

“He who now hinders must hinder until he be taken out of the way. What obstacle is there but the Roman state; the falling away of which, by being scattered into ten kingdoms, shall introduce antichrist.” Tertullian, “on the resurrection”, chapt 24, 25. (Christian apologist in North Africa, 200 AD).

Edward B. Elliot stelde in 1862:

“We have the consenting testimony of the early fathers, from Irenaeus, the disciple of St. John, down to Chryosotom and Jerome, to the effect that it was understood to be the imperial power ruling and residing at Rome (Edward. B. Elliot, Commentary on the Apocalypse, volume 3, pg 92 (1862). En H. Grattan Guinness stelt: “(…) While the Caesars held imperial power, it was impossible for the predicted antichrist to arise….On the fall of the Caesars he would arise.” (Guinness, Romanism and the Reformation, pg. 105 (1887).  

Het duistere ritueel van de eucharistie.

Het laatste avondmaal is door Christus ingesteld als symbool om Zijn dood te herdenken en om vooruit te zien naar Zijn wederkomst (1 Korinthe 11 : 23-26). Het brood en de wijn zijn symbolen van het eenmalige offer dat Christus heeft gebracht. De brief aan de Hebreeën onderstreept heel duidelijk dat het offer van Christus eenmalig was en voldoende voor de vergeving van alle zonde (“Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt”, Hebreeën 10 : 14). In protestants-evangelische kringen wordt dit symbool vaak gevierd. De katholieke viering van het avondmaal wordt ‘eucharistie’ genoemd. Het lijkt oppervlakkig gezien ook een symbolische herinnering te zijn, maar bij nader onderzoek is het iets heel anders.

De eucharistie neemt een zeer centrale plek in bij het denken en doen van Rome:

“De eucharistie is ‘de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven’.”
“Kortom, de eucharistie is de samenvatting van ons geloof: ‘Onze manier van denken stemt overeen met de eucharistie, en omgekeerd bevestigt de eucharistie onze manier van denken” (Catechismus pg. 312).

Als dit de kern is, dan is het belangrijk om de betekenis hiervan goed te begrijpen. Wat zegt de katholieke catechismus over dit ritueel? Hier is een quote uit de officiële documenten:

“De offergave is een en dezelfde: door het priesterlijk dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het kruis zichzelf ten offer opdroeg: alleen de wijze van offeren is verschillend. En omdat in dit goddelijk offer dat tijdens de mis voltrokken wordt, dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig is en Hij op onbloedige wijze geofferd wordt (…)[is] dit offer waarlijk een zoenoffer” (pg. 322, cursivering toegevoegd).

De catechismus stelt in alle toonaarden dat tijdens de eucharistie Christus Zelf opnieuw geofferd wordt. Dus in de tegenwoordige tijd. Dit is volgens de theologie van het Vaticaan dus niet als een symbool op te vatten, maar als een feitelijke gebeurtenis. Daar is in de middeleeuwen een complete strijd om geweest (de zogeheten ‘transsubstantiatie leer’). De gehele religieuze praktijk wordt opgetuigd om te benadrukken dat Christus Zelf op het altaar ligt. Het woord ‘hostie’ is afgeleid van het Latijnse hostia, wat slachtoffer betekent. Er moet dan ook een priester aan te pas komen om dit offer te volbrengen. Christus steeds opnieuw weer offeren in het hier en nu. Wie zou dat in vredesnaam willen?

Lees er verder over in de Bijbel

 • Daniël 2 en 7
 • Openbaring 13
 • De brief aan de Hebreeën

Luister ook eens naar deze lezing van Walter Veith over de leer van Rome:

https://www.youtube.com/watch?v=n8sgxGSTcjM